Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Subvenció per a la programació de música en viu realitzada a espais privats oberts al públic de la ciutat de L'Hospitalet

Imprimir
Convocatòria de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva on l'objecte d'aquesta convocatòria  és donar suport a les programacions de música en viu realitzades durant l’any 2018 a espais privats de L’Hospitalet de Llobregat oberts al públic.

Les activitats que es subvencionin hauran de fomentar una activitat de promoció de les següents finalitats recollides l'apartat de 'Crear espais de col·laboració entre el sectors públic i el sector privat' dintre del Pla d’actuació municipal 2016-2019, i que contemplin específicament els següents punts: 
 
• Promoure la creació, producció i difusió d’iniciatives artístiques.
• Fomentar la cohesió social mitjançant iniciatives culturals.
• Propostes singulars i/o innovadores de caràcter extraordinari d’interès per a la ciutat.
• Innovació cultural al municipi.
• Fomentar a la cultura popular i tradicional.
• Promoure la diversitat cultural.
.  

QUI EL POT DEMANAR

 • Podran ser beneficiaris d’ aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments que disposin de llicència .
 • Podran optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb llicència d’activitat corresponent, si s’escau.

QUAN ES POT FER

 El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà l’11 d’octubre de 2018 inclòs..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

La sol·licitud de subvenció serà presentada a les oficines indicades, juntament amb la documentació necessària.
Documentació necessària
 • Instància general
 • Sol·licitud de subvenció. Model normalitzat n. 1

Totes les sol·licituds de subvenció aniran acompanyades de la següent documentació:

 • DNI de la persona interessada o NIF de l'entitat sol·licitant acompanyat del DNI del seu representant degudament acreditat amb poders o estatuts.
 • En el cas de ser propietari/ària, documentació original de les escriptures de la propietat inscrita al Registre de propietats.
 • En el cas de ser arrendatari presentar contracte original de l'arrendament.
 • Declaració del representant.  Model normalitzat n. 2
 • Declaració acreditativa si l’empresa o entitat sol·licitant té 50 o més treballadors/res que demostri el  compliment d'obligació que preveu l’article 42.1 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que apropa el Text Refós de la Llei General de Drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social o el Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors i treballadores amb discapacitats, d’acord amb el que estableix l’article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 • Declaració al pressupost del projecte sobre si han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte, amb indicació dels imports demanats o concedits.
 • Documentació acreditativa d'entitat sense ànim de lucre, certificat d'exempció i/o model 390 IVA, en cas que l’empresa o entitat estigui exempta d’IVA total o parcialment.
 • Acreditació de la  llicència d’activitat.
 • Documentació acreditativa de la realització d’un mínim de 6 concerts anuals abans del 31 de desembre de 2017.
 • Sol·licitud de transferència bancària normalitzat per entitats de nova creació o bé que hagin canviat el número del compte corrent. 
 • Document d’adhesió als principis ètics i a les regles de conducta establertes per als beneficiaris de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet. Model normalitzat n. 3.
 • En el cas de que els programes, projectes i activitats que es realitzin suposin l’exercici de professions, oficis o activitats que comporten contacte habitual i directe amb menors s’haurà d’aportar una declaració responsable del representant de legal de la persona jurídica o be una declaració responsable de la persona física, per tal de donar compliment al que s’estableix a l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor. Model normalitzat n. 4
 • Declaració responsable per subvencions quan la subvenció atorgada superi els 10.000€ i els beneficiaris siguin persones jurídiques, aquests han de comunicar a l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració en aplicació del què disposa  l’art 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 

La sol·licitud i els documents que l’acompanyen podran presentar-se tant en català com en castellà  i hauran d’evitar el llenguatge sexista en la seva redacció.

Tota la documentació presentada haurà d’anar degudament identificada amb el logotip o segell de l’establiment i signada pel representant legal del mateix.

Només s’acceptarà una sol·licitud per establiment. En cas de més d’una sol·licitud es valorarà la que tingui la darrera data de registre dins del període de presentació de sol·licituds.

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de les subvencions.

No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s'acompanyi de la corresponent sol·licitud, si no es per adjuntar-la a un procediment ja iniciat.

Si en el moment de la presentació de la sol·licitud no s'ha aportat algun dels documents exigits, es podran aportar fins que finalitzi el període de presentació de sol·licituds.  Un cop exhaurit aquest termini, el servei de Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet   notificarà als sol·licitants que no hagin aportat la documentació exigida o hagin d’esmenar-la que disposen d’un període de 10 dies hàbils per fer-ho.

 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a dijous: 9-14 i 16-19 h
  Divendres: 9-14 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: De dilluns a divendres matins de 9:00 a 14:00 hores
  De dilluns a dijous tardes de 16:00 a 19:00 hores
  Divendres tarda tancada

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

La resolució del procediment es notificarà als interessats.

Les subvencions podran denegar-se per incompliment dels requisits establerts a les bases o per haver-se exhaurit el crèdit pressupostari.

MÉS INFORMACIÓ

Tant els criteris de valoració, com més informació referent a aquesta convocatòria, els podreu consultar en la convocatòria i bases de subvencions per a la programació de música en viu realitzada a espais privats oberts al públic de la ciutat de L'Hospitalet enllaçada en l'apartat de 'Normativa aplicable'..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per a la resolució definitiva serà de sis mesos, a comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i conclou el mateix dia (en numeral) equivalent a la data de presentació.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400