Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Autoliquidació de l'impost sobre l'increment del valor del terreny de naturalesa urbana (Plusvàlua)

Imprimir
Formalització del document de pagament (autoliquidació) on la persona obligada a pagar la plusvàlua fa, per si mateixa o assistida, el càlcul de la quota per a determinar i ingressar l'import del deute.

Aquest tribut es produeix en el moment de la transmissió de la propietat o de la constitució o de la transmissió de drets reals sobre un bé immoble..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona obligada al pagament de l'impost o qualsevol altra amb la seva autorització expressa.

La persona obligada al pagament de l'impost és:
 • En cas d'herències o donacions, és la persona que adquireix la propietat.
 • En cas de compravenda, és la persona que ven la propietat.
 • En cas de transmissions o constitucions de dret que no siguin herències, llegats i donacions, si el transmissor o venedor és una persona que no resideix a Espanya, és la persona que compra la propietat.
 • En el cas de dacions en pagament i execucions hipotecàries, és la persona que transmet.

QUAN ES POT FER

 • Transmissions entre vius: el rebut s'haurà d'obtenir dins dels 30 dies hàbils següents a la data de l'escriptura.
 • Transmissions per causa de mort: el rebut s'haurà d'obtenir dins dels 6 mesos següents a la data de la defunció.
.  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de la aplicació.
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 • Heu d'haver fet la declaració de l'impost segons s'indica al tràmit enllaçat al final d'aquesta pàgina.
 • Heu d'haver formalitzat una transmissió d'una propietat per qualsevol títol o una constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els béns esmentats.
Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
 • DNI, targeta de residència o passaport (original).
Si no heu presentat l'autorització corresponent en el moment de fer la declaració, segons el cas, també haureu de presentar la següent documentació:
 • NIF de persona jurídica (fotocòpia), si és el cas.
 • En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest i l’original de la persona autoritzada (original).
 • En cas de presentar-se un treballador d'una gestoria/assessoria cal l'autorització de representació pel treballador de la gestoria/assessoria (original).
 • Oficina d'Atenció Tributària
  C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

Si es fa el pagament de l'autoliquidació en el període voluntari, s'arxiva l'autoliquidació sense més tràmit.

Si no es fa el pagament en el període voluntari es passa a la Recaptació Executiva perquè s'iniciï el tràmit del cobrament amb el recàrrec corresponent.

PREU

Segons les ordenances fiscals vigents..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet i per mòbils)
  Horari: Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400