Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Llicència d'obra major

Sol·licitud per a realitzar obres del següent tipus:

 1. Les parcel·lacions urbanístiques.
 2. Les obres de construcció i d'edificació de nova planta, i les d'ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d'habitatges o d'establiments.
 3. Les obres que comportin un canvi d’ús en les edificacions o en part de les mateixes.
 4. Obres d’urbanització en terrenys privats d’ús públic.
 5. Totes les altres actuacions en què així s’exigeixi per la legislació urbanística o per les ordenances municipals.

La persona titular de l’obra/activitat, o qui actuï en la seva representació, degudament acreditada, i en el cas de persones jurídiques el seu representant legal. En aquest cas s’ha d’aportar document que acrediti la representació.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

La resolució del procediment per a atorgar o denegar la llicència d’obres es subjecta al següent termini, a comptar des de la presentació de la sol·licitud i la documentació requerida per a la seva tramitació:
 1. Dos mesos, excepte parcel·lacions.
 2. Un mes per a les parcel·lacions
 3. Si es tramita un procediment de llicència d’obres simultàniament amb expedients subjectes a llicència d’activitats, el termini per resoldre serà el que es disposi segons el règim de tramitació a què estigui sotmesa l’activitat.
El còmput del termini de resolució restarà suspès durant el termini establert a la normativa sectorial d’aplicació per a obtenir l’informe preceptiu d’una altra administració pública, durant el temps emprat per a l’esmena de deficiències i en altres supòsits legalment previstos. El còmput del termini es reprèn una vegada esmenada o millorada la documentació o rebuts tots els informes sol·licitats.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Documentació necessària

La documentació annexa a la sol·licitud s’aportarà en suport electrònic, amb les següents característiques:

 • Plànols en versió editable i en versió pdf amb signatura digital
 • Resta de documentació en versió pdf amb signatura digital (un arxiu per cada document)
Documentació general
 1. Sol·licitud segons model normalitzat (doble exemplar).
 2. Declaració jurada del contractista conforme està al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, i també, en matèria de seguretat i salut laboral.
 3. Pressupost d’execució material de les obres (PEM).
 4. En les sol·licituds a nom d’una persona jurídica, escriptura de constitució de la societat, poders i DNI del representant.
 5. DNI/NIE/CIF del peticionari de les obres.
 6. CIF de l’empresa promotora.
 7. Declaració escrita del titular de la comunicació, on es compromet, sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa vigent. Es requerirà per a retornar la corresponent fiança certificat acreditatiu de la gestió de residus indicant la quantitat i tipus de residus lliurats.
 8. Certificat d’aprofitament urbanístic (no és obligatori).
 9. Informe d’aprofitament urbanístic (no és obligatori).
 10. Formulari estadístic.
Documentació tècnica
 1. Document d’assumeix del facultatiu designat com a director de les obres.
 2. Document d’assumeix del facultatiu de la permanència en obra.
 3. Document d’assumeix del facultatiu mitjans auxiliars.
 4. Fotografies del solar objecte de l’edificació, especialment de les mitgeres que hi confronten i fotografies de les voreres.
 5. En cas d’afectar elements d’amiant, caldrà aportar documentació acreditativa conforme es prenen les mesures preventives adients d’acord amb el Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer i R.D 396/2006, de 31 de març o normativa vigent en el seu moment.
 6. Projecte bàsic signat pels tècnics/ques i promotors/es de les obres, i en cas d’obres d’urbanització en terrenys privats d’ús públic, s’aportarà tres jocs del projecte executiu, degudament signats.
 7. Dues còpies del projecte d’energia solar, d’acord amb l’Ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta en edificis i construccions a L'Hospitalet de Llobregat.
 8. Estudi d’avaluació de mobilitat generada en els supòsits recollits al Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada
 9. Projecte de deconstrucció de les edificacions existents, incloent un informe on s’indiqui la tipologia constructiva dels edificis veïns, amb descripció de l’estructura que els componen i relació de les patologies que poguessin presentar actualment, assenyalant si aquestes es poden veure agreujades per la demolició. Cal fer una indicació expressa que la deconstrucció que es pretén realitzar no afectarà de cap manera a l’estabilitat de les edificacions veïnes, així com que s’adoptaran totes les mesures necessàries per evitar danys a tercers ni afectacions a l’impacte ambiental.
 10. Projecte d’instal·lació de la grua i mitjans auxiliars de l’obra.
 11. Fitxa de l’informe ambiental segons plantilla model municipal.
Documentació complementària

Aportar tota la documentació necessària pel cas que les obres objecte de llicència requereixin informes previs i favorables de:
 1. La Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil.
 2. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).
 3. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
 4. Aviació Civil.
 5. Agència Catalana de l’Aigua.
 6. Carreteres.
 7. Altres.
En cas d’instal·lació i l’ús de grues-torre en la construcció s’acompanyarà la documentació següent:
 1. Plànol d’ubicació de la grua en relació a la finca on es realitzi l’obra i les contigües, amb indicació de la seva altura màxima, posició del contrapès, i de les àrees d’escombrada de la ploma i del carro del qual es pengi el ganxo, així com de l’altura de les edificacions i instal·lacions existents a la zona d’escombrada. Si s’hagués d’instal·lar en terreny vial, s’indicarà, de la mateixa manera, l’espai màxim per ocupar de la base de suport.
 2. Certificació de la casa instal·ladora subscrita per un tècnic competent, acreditativa del perfecte estat dels elements de la grua per muntar i d’assumir-ne la responsabilitat de la instal·lació fins a deixar-la en perfectes condicions de funcionament. En la certificació esmentada s’hauran de fer constar les càrregues màximes, en les posicions més desfavorables, que puguin ser transportades per la grua, en els diversos supòsits d’utilització que es prevegin.
 3. Document expedit per un tècnic competent, acreditatiu que aquest, assumeix el control del bon funcionament i la seguretat de la grua, mentre romangui a l’obra.
 4. Pòlissa d’assegurances amb cobertura de la responsabilitat civil suficient per cobrir els danys que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estada en obra.
 5. Estudi de seguretat i salut de la instal·lació i funcionament de la grua.
En cas que, d’acord amb les condicions de la llicència, l’espai públic (vorera, calçada, zones verdes...) es veiés afectat per a l‘execució de l’obra, s’haurà de presentar la següent documentació:
 1. Plànols de la superfície afectada per l’obra, indicant mobiliari o qualsevol element urbà afectat.
 2. Proposta grafiada de les obres i actuacions necessàries, en matèria de mobilitat (vianants, bicicletes, transport públic, vehicles, estacionament, càrrega i descàrrega de mercaderies, senyalització, etc.).
 3. Traçat de les infraestructures i serveis afectats així com el del nou traçat si n’hi hagués. En aquest cas, s’haurà de presentar la documentació necessària per a tramitar l’expedient d’ocupació de sòl i/o subsòl de manera independent per a cada una de les companyies de serveis, indicant els metres lineals de canalització i m3 d’ocupació dins de l’àmbit de l’obra.
 4. En cas de ser necessari l’ocupació de la calçada s’haurà d’aportar plànol a escala 1/50 per tal de tramitar simultàniament la corresponent autorització municipal.
En el cas d’obres de deconstrucció caldrà aportar plànol de situació actual, provisional i definitiva de les instal·lacions de serveis afectades, memòria del tractament de les parets mitgeres i soterranis afectats per l’enderroc. També caldrà aportar còpia de la sol·licitud presentada a les diferents companyies de serveis perquè portin a terme els treballs necessaris sobre les instal·lacions afectades. Així mateix, s’haurà de presentar a l’Ajuntament previ a l’inici de les obres una declaració, signada pel sol·licitant, en la que es faci constar, que s’han dut a terme els treballs necessaris per l’execució de l’obra, soterrant/desplaçant/anul·lant tots els serveis afectats d’acord amb les sol·licituds presentades a les diferents companyies de serveis i en conseqüència es poden realitzar els treballs de deconstrucció garantint la seguretat de les persones.

En el cas que s’executin obres de construcció i edificació de nova planta, caldrà sol·licitar plànol de senyalització d’alineacions i rasants.

Un cop informat favorablement el projecte bàsic d’obra i previ a l’inici d’aquesta caldrà presentar una còpia del projecte executiu d’edificació que anirà acompanyat de certificat signat pel tècnic/tècnics redactors, declarant que el projecte d’energia solar incorporat al projecte executiu no modifica el presentat per a la tramitació de la llicència.

Projecte executiu d’urbanització en el cas que, d’acord amb les condicions de la llicència, sigui simultània a l’execució de l’obra.

Notes aclaratòries:
Per tal de saber la documentació que cal aportar per cada tipus d’obra, es pot consultar el full d’ajut: DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER A LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES MAJORS.
 1. A criteri dels serveis tècnics es podrà requerir més documentació.
 2. Les fotografies hauran de ser les precises per entendre la intervenció a realitzar.
 3. Visat voluntari o documentació acreditativa, emesa pel col·legi corresponent respecte a la identitat i habilitació professional, la seva titulació, la seva col·legiació com exercent i l'absència de circumstàncies inhabilitant i d'incompatibilitats legals registrades, així com de l'existència d'assegurança o garantia equivalent que cobreixi els riscs de responsabilitat en què pugui incórrer a causa de l'exercici de la seva professió per a aquesta obra en concret.

Impresos associats
Tramitar on-line


La documentació annexa a la sol·licitud s’aportarà en suport electrònic, amb les següents característiques:

 • Plànols en versió editable i en versió pdf amb signatura digital
 • Resta de documentació en versió pdf amb signatura digital (un arxiu per cada document)
Presenteu la documentació que s’esmenta tot seguit, a les oficines indicades.

Documentació necessària

Documentació general

 1. Sol·licitud segons model normalitzat (doble exemplar).
 2. Declaració jurada del contractista conforme està al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, i també, en matèria de seguretat i salut laboral.
 3. Pressupost d’execució material de les obres (PEM).
 4. En les sol·licituds a nom d’una persona jurídica, escriptura de constitució de la societat, poders i DNI del representant.
 5. DNI/NIE/CIF del peticionari de les obres.
 6. CIF de l’empresa promotora.
 7. Declaració escrita del titular de la comunicació, on es compromet, sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa vigent. Es requerirà per a retornar la corresponent fiança certificat acreditatiu de la gestió de residus indicant la quantitat i tipus de residus lliurats.
 8. Certificat d’aprofitament urbanístic (no és obligatori).
 9. Informe d’aprofitament urbanístic (no és obligatori).
 10. Formulari estadístic.
Documentació tècnica
 1. Document d’assumeix del facultatiu designat com a director de les obres.
 2. Document d’assumeix del facultatiu de la permanència en obra.
 3. Document d’assumeix del facultatiu mitjans auxiliars.
 4. Fotografies del solar objecte de l’edificació, especialment de les mitgeres que hi confronten i fotografies de les voreres.
 5. En cas d’afectar elements d’amiant, caldrà aportar documentació acreditativa conforme es prenen les mesures preventives adients d’acord amb el Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer i R.D 396/2006, de 31 de març o normativa vigent en el seu moment.
 6. Projecte bàsic signat pels tècnics/ques i promotors/es de les obres, i en cas d’obres d’urbanització en terrenys privats d’ús públic, s’aportarà tres jocs del projecte executiu, degudament signats.
 7. Dues còpies del projecte d’energia solar, d’acord amb l’Ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta en edificis i construccions a L'Hospitalet de Llobregat.
 8. Estudi d’avaluació de mobilitat generada en els supòsits recollits al Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada
 9. Projecte de deconstrucció de les edificacions existents, incloent un informe on s’indiqui la tipologia constructiva dels edificis veïns, amb descripció de l’estructura que els componen i relació de les patologies que poguessin presentar actualment, assenyalant si aquestes es poden veure agreujades per la demolició. Cal fer una indicació expressa que la deconstrucció que es pretén realitzar no afectarà de cap manera a l’estabilitat de les edificacions veïnes, així com que s’adoptaran totes les mesures necessàries per evitar danys a tercers ni afectacions a l’impacte ambiental.
 10. Projecte d’instal·lació de la grua i mitjans auxiliars de l’obra.
 11. Fitxa de l’informe ambiental segons plantilla model municipal.
Documentació complementària

Aportar tota la documentació necessària pel cas que les obres objecte de llicència requereixin informes previs i favorables de:
 1. La Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil.
 2. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).
 3. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
 4. Aviació Civil.
 5. Agència Catalana de l’Aigua.
 6. Carreteres.
 7. Altres.
En cas d’instal·lació i l’ús de grues-torre en la construcció s’acompanyarà la documentació següent:
 1. Plànol d’ubicació de la grua en relació a la finca on es realitzi l’obra i les contigües, amb indicació de la seva altura màxima, posició del contrapès, i de les àrees d’escombrada de la ploma i del carro del qual es pengi el ganxo, així com de l’altura de les edificacions i instal·lacions existents a la zona d’escombrada. Si s’hagués d’instal·lar en terreny vial, s’indicarà, de la mateixa manera, l’espai màxim per ocupar de la base de suport.
 2. Certificació de la casa instal·ladora subscrita per un tècnic competent, acreditativa del perfecte estat dels elements de la grua per muntar i d’assumir-ne la responsabilitat de la instal·lació fins a deixar-la en perfectes condicions de funcionament. En la certificació esmentada s’hauran de fer constar les càrregues màximes, en les posicions més desfavorables, que puguin ser transportades per la grua, en els diversos supòsits d’utilització que es prevegin.
 3. Document expedit per un tècnic competent, acreditatiu que aquest, assumeix el control del bon funcionament i la seguretat de la grua, mentre romangui a l’obra.
 4. Pòlissa d’assegurances amb cobertura de la responsabilitat civil suficient per cobrir els danys que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estada en obra.
 5. Estudi de seguretat i salut de la instal·lació i funcionament de la grua.
En cas que, d’acord amb les condicions de la llicència, l’espai públic (vorera, calçada, zones verdes...) es veiés afectat per a l‘execució de l’obra, s’haurà de presentar la següent documentació:
 1. Plànols de la superfície afectada per l’obra, indicant mobiliari o qualsevol element urbà afectat.
 2. Proposta grafiada de les obres i actuacions necessàries, en matèria de mobilitat (vianants, bicicletes, transport públic, vehicles, estacionament, càrrega i descàrrega de mercaderies, senyalització, etc.).
 3. Traçat de les infraestructures i serveis afectats així com el del nou traçat si n’hi hagués. En aquest cas, s’haurà de presentar la documentació necessària per a tramitar l’expedient d’ocupació de sòl i/o subsòl de manera independent per a cada una de les companyies de serveis, indicant els metres lineals de canalització i m3 d’ocupació dins de l’àmbit de l’obra.
 4. En cas de ser necessari l’ocupació de la calçada s’haurà d’aportar plànol a escala 1/50 per tal de tramitar simultàniament la corresponent autorització municipal.
En el cas d’obres de deconstrucció caldrà aportar plànol de situació actual, provisional i definitiva de les instal·lacions de serveis afectades, memòria del tractament de les parets mitgeres i soterranis afectats per l’enderroc. També caldrà aportar còpia de la sol·licitud presentada a les diferents companyies de serveis perquè portin a terme els treballs necessaris sobre les instal·lacions afectades. Així mateix, s’haurà de presentar a l’Ajuntament previ a l’inici de les obres una declaració, signada pel sol·licitant, en la que es faci constar, que s’han dut a terme els treballs necessaris per l’execució de l’obra, soterrant/desplaçant/anul·lant tots els serveis afectats d’acord amb les sol·licituds presentades a les diferents companyies de serveis i en conseqüència es poden realitzar els treballs de deconstrucció garantint la seguretat de les persones.
 
En el cas que s’executin obres de construcció i edificació de nova planta, caldrà sol·licitar plànol de senyalització d’alineacions i rasants.
 
Un cop informat favorablement el projecte bàsic d’obra i previ a l’inici d’aquesta caldrà presentar una còpia del projecte executiu d’edificació que anirà acompanyat de certificat signat pel tècnic/tècnics redactors, declarant que el projecte d’energia solar incorporat al projecte executiu no modifica el presentat per a la tramitació de la llicència.
 
Projecte executiu d’urbanització en el cas que, d’acord amb les condicions de la llicència, sigui simultània a l’execució de l’obra.
 
Notes aclaratòries:
Per tal de saber la documentació que cal aportar per cada tipus d’obra, es pot consultar el full d’ajut: DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER A LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES MAJORS.
 1. A criteri dels serveis tècnics es podrà requerir més documentació.
 2. Les fotografies hauran de ser les precises per entendre la intervenció a realitzar.
 3. Visat voluntari o documentació acreditativa, emesa pel col·legi corresponent respecte a la identitat i habilitació professional, la seva titulació, la seva col·legiació com exercent i l'absència de circumstàncies inhabilitant i d'incompatibilitats legals registrades, així com de l'existència d'assegurança o garantia equivalent que cobreixi els riscs de responsabilitat en què pugui incórrer a causa de l'exercici de la seva professió per a aquesta obra en concret.

Impresos associats

En el cas que:

 1. L’edificació es trobi afectada per línees aèries (elèctriques, telefòniques...), caldrà sol·licitar durant el decurs de les obres a la companyia subministradora, el soterrament de les línies.
 2. S’aprofiti la connexió d’abocament existent a la xarxa pública de clavegueram, caldrà posar-se en contacte amb el departament d’Infraestructura Urbana d’aquest ajuntament.
Les deficiències que es detectin pels serveis municipals en la sol·licitud de llicència, seran comunicades a la persona interessada,  perquè en el termini màxim de deu dies procedeixi a la seva esmena.

En cas de no esmenar les deficiències comunicades en el termini assenyalat, es tindrà a la persona interessada per desistit/desistida de la seva petició, d’acord amb l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Estan subjectes a llicència urbanística prèvia, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o deconstrucció d’obres.

A efectes administratius de tramitació de les llicències i segons la seva naturalesa, les llicències d’obres es classifiquen en majors o menors.

Les llicències s’atorguen sens perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació de règim local o sectorial.

No estan subjectes a llicència urbanística:
 1. Les obres d’urbanització que consten en els plans i els projectes degudament aprovats definitivament.
 2. Les parcel·lacions o la divisió de finques incloses en un projecte de reparcel·lació.
 3. Les obres i actuacions a realitzar que en funció de la seva entitat, o la legislació urbanística, se subjectin al règim de comunicació prèvia o declaració responsable.
L'estat de tramitació de la seva llicència es pot saber enviant un correu electrònic amb el número d'expedient a l'adreça llicenciaobres@l-h.cat.