Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Beques de recerca per a llicenciats o graduats universitaris "Beques L'Hospitalet 2018"

Imprimir
Beques de formació en la recerca per a persones amb llicenciatura o grau universitari, amb la finalitat de promoure l’estudi de la ciutat en el camp de les ciències socials..  

QUI EL POT DEMANAR

Podran sol·licitar les beques objecte d’aquesta convocatòria les persones amb llicenciatura o grau universitari que reuneixin els requisits que apareixen a les bases.

QUAN ES POT FER

 El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Publicació el 27/08/2018, termini  el 10/10/2018
.  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de la aplicació.
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 •  Estar en possessió d’una llicenciatura o grau universitari relacionat amb elsconeixements de l’eix  temàtic   (article 3) de la beca sol·licitada.
 • Els títols obtinguts a l’estranger o en centres espanyols no oficials hauran deser convalidats o reconeguts o bé s’haurà de justificar documentalment que estan admesos a tràmit de convalidació per les autoritats que són competents.
 • Els sol·licitants es podran presentar solament a una de les dues beques a que fa referència l’article 3 de les bases que s'adjunten.
   
Presenteu la documentació necessària a l'oficines indicades a continuació
Documentació necessària
 • Instància general.
 • DNI, targeta de residència o passaport.
 • Títol o comprovant de la sol·licitud del títol de llicenciat o grau universitari.
 • Certificació acadèmica personal dels estudis universitaris realitzats tant de 1r. I 2n. cicle, com de 3r. cicle si és el cas), on es facin constar les qualificacions obtingudes així com la data d’obtenció.
Preferenment la documentació següent s'hauria de presentar en format digital:
 • Descripció breu del projecte de recerca, amb el tema i els objectius a assolir, les fonts bàsiques a consultar, la metodologia i un pla de treball amb cronologia de les activitats a desenvolupar. 
 • Currículum vitae en el que es farà especial menció de l’experiència investigadora, adjuntant còpia dels corresponents documents acreditatius on s’exposin els mèrits que es creguin convenients. 
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

L’avaluació dels candidats serà efectuada per un Jurat presidit pel Regidor de cultura de l’Ajuntament de l’Hospitalet o en qui ell delegui, i en formaran part un tècnic del Museu de l’Hospitalet, un tècnic de l’Arxiu municipal de l’Hospitalet, el responsable
tècnic del programa Beques l’Hospitalet i un representant del Centre d’estudis de l’Hospitalet.

El Jurat analitzarà les dades de les persones aspirants i avaluarà els projectes, i proposarà les candidatures seleccionades i la llista de reserves, d’acord amb les bases de la convocatòria i el seu criteri; tenint en compte l’acreditació dels coneixements
necessaris, l’adequació als eixos temàtics (article 3), i la coherència del projecte. En cas d’empat entre dues o més candidatures, es valorarà l’empadronament de les persones a la ciutat de l’Hospitalet.

El Jurat podrà declarar les beques desertes si considera que cap dels projectes presentats assoleix una qualitat mínima i suficient.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400