Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Reformulació i adequació del pressupost del projecte en l'àmbit de la cultura pel qual demana una subvenció

Imprimir
Sol·licitud per a adequar el pressupost d'un projecte en l'àmbit de la cultura a arrel d'una diferència entre la quantitat sol·licitada per l'entitat i la quantitat proposada per la Comissió Qualificadora.

L'entitat sol·licitant no estarà obligada a reformular el projecte si la diferència entre la quantitat sol·licitada per l'entitat i la quantitat proposada per la Comissió Qualificadora és igual o inferior al 10% o si, essent la diferència major del 10% no varia l'import total del projecte.

Si l’entitat no reformula el projecte haurà de justificar el 100% del pressupost de l’activitat..  

QUI EL POT DEMANAR

Persones físiques o representant legal de les persones jurídiques que hagin de dur a terme l’activitat o projecte subvencionable.

QUAN ES POT FER

El termini màxim per presentar la reformulació serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució provisional..  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de la aplicació.
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 • Haver sol·licitat una subvenció dintre dels terminis establerts a la convocatòria de subvencions per a l'exercici en curs.
Presenteu la sol·licitud de reformulació amb la documentació necessària, si escau, a qualsevol de les oficines indicades.

Caldrà presentar una sol·licitud per activitat o projecte.
Documentació necessària
 • Sol·licitud de reformulació de projecte (model normalitzat n. 3)

QUÈ PASSA DESPRÉS

Les sol·licituds de reformulació s’elevaran a la Comissió Qualificadora per que aquesta ratifiqui, si s'escau, les propostes. Un cop ratificades, les reformulacions dels projectes seran elevades a l’òrgan competent per la seva tramitació.

Es comunicarà la resolució a l'entitat sol·licitant.

TEMPS DE RESPOSTA

El temps de resposta serà d'un màxim de 6 mesos des de la data del registre de la sol·licitud inicial de subvenció.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

En tot el que no preveuen expressament les bases que regulen l’atorgament de subvencions per a l’exercici en curs, són d’aplicació:
 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament.
 • L’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet (BOPB 10/02/2005).
 • Les bases d’execució del pressupost general per a l’exercici de l'any en què s'ha sol•licitat la subvenció.
 • La legislació de procediment administratiu aplicable amb caràcter supletori.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400