Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Reformulació i adequació del pressupost del projecte en l'ambit de la cultura pel qual demana una subvenció

Imprimir
Sol·licitud per a adequar el pressupost d'un projecte (excepte que sigui de projectes de cooperació al desenvolupament, projectes de educació i sensibilització  per al desenvolupament i projectes d’ajuda humanitària, ja que en aquest cas heu de consultar el tràmit específic enllaçat al final d'aquesta pàgina) arrel d'una diferència entre la quantitat sol·licitada per l'entitat i la quantitat proposada per la Comissió Qualificadora, segons els següents supòsits:
 • Si la diferència és superior a un 10%, l’àrea gestora o territorial instarà a l'entitat sol·licitant a reformular el projecte i a adequar el pressupost de l’activitat.
 • Si la diferència és igual o inferior al 10%, l’entitat sol·licitant no estarà obligada a reformular el projecte.
Si l’entitat no reformula el projecte haurà de justificar el 100% del pressupost de l’activitat..  

QUI EL POT DEMANAR

Persones físiques o representant legal de les persones jurídiques que hagin de dur a terme l’activitat o projecte subvencionable.

QUAN ES POT FER

El termini màxim per presentar la reformulació serà 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució provisional.  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 • Haver sol·licitat una subvenció dintre dels terminis establerts a la convocatòria de subvencions per a l'exercici en curs.
Presenteu la sol·licitud de reformulació amb la documentació necessària, si escau, a qualsevol de les oficines indicades.

Caldrà presentar una sol·licitud per activitat o projecte.
Documentació necessària
 • Sol·licitud de reformulació de projecte.

QUÈ PASSA DESPRÉS

Les sol·licituds de reformulació s’elevaran a la Comissió Qualificadora per que aquesta ratifiqui, si s'escau, les propostes. Un cop ratificades, les reformulacions dels projectes seran elevades a l’òrgan competent per la seva tramitació.

Es comunicarà la resolució a l'entitat sol·licitant.

TEMPS DE RESPOSTA

El temps de resposta serà d'un màxim de 6 mesos des de la data del registre de la sol·licitud inicial de subvenció.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

En tot el que no preveuen expressament les bases que regulen l’atorgament de subvencions per a l’exercici en curs, són d’aplicació:
 • la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament
 • l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet (BOPB 10/02/2005)
 • les bases d’execució del pressupost general per a l’exercici en curs
 • la legislació de procediment administratiu aplicable amb caràcter supletori.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400