Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Baixa al Padró Municipal d'Habitants per trasllat a l'estranger per part de persones amb nacionalitat espanyola

Imprimir
La baixa d'una persona amb nacionalitat espanyola al Padró Municipal d'Habitants per canviar el domicili a un altre país la iniciarà el consolat espanyol del país estranger on es fixi la residència quan se li comuniqui aquest fet.

Les persones no han de realitzar cap tipus de tràmit ja que la baixa a L'Hospitalet es farà d'ofici quan es rebi la comunicació del moviment padronal per part de l'Institut Nacional d'Estadística..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Les persones s'han de donar d'alta al consolat espanyol del país on es fixi la residència.

No s'ha de realitzar cap tramitació de baixa ja que es fa d'ofici per part de l'administració.

Únicament es podrà fer la sol·licitud de baixa en el cas de detectar que la persona que ha marxat a l'estranger s'ha inscrit al consolat espanyol del país on fixi la seva residència i no s'ha fet la baixa del seu empadronament al municipi.

En aquest supòsit, una persona empadronada al domicili on consta la persona que ha marxat pot demanar la Baixa d'ofici per inclusió indeguda al Padró Municipal d'Habitants.

QUÈ PASSA DESPRÉS

Quan les persones que marxen a viure a un altre país s'inscriuen a l'Oficina Consolar d'Espanya, aquesta fa una comunicació d'aquest fet a l'Institut Nacional d'Estadística que, a la vegada, comunicarà a l'Ajuntament de L'Hospitalet la nova destinació i és llavors quan es tramitarà automàticament la seva baixa al padró de la ciutat.

TEMPS DE RESPOSTA

Dependrà de quan arribi la comunicació a l'INE i aquest comuniqui a l'Ajuntament la inscripció consular.

NORMATIVA APLICABLE

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de l'11 de juliol.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400