Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Renovació de la targeta d'armes d'aire o gas comprimit

Imprimir
Petició per a renovar la targeta d'armes de tipus A, ja que aquesta targeta s'ha de renovar cada 5 anys..  

QUI EL POT DEMANAR

Persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils i que compleixin amb els requeriments especificats a l'apartat 'Requeriments'.

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Requeriments
La persona ha de:
 • Estar empadronada a L'Hospitalet de Llobregat
 • Tenir més de 14 anys i en el cas de més de 14 i menys de 18 anys caldrà autorització del pare, mare, tutor o tutora legal
 • No tenir antecedents policials vigents en el moment de la sol·licitud de la targeta d'armes
 • Posseir les aptituds psico-físiques adequades per a l'obtenció de la targeta d'armes
Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de la aplicació.
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
La persona ha de:
 • Estar empadronada a L'Hospitalet de Llobregat
 • Tenir més de 14 anys i en el cas de més de 14 i menys de 18 anys caldrà autorització del pare, mare, tutor o tutora legal
 • No tenir antecedents policials vigents en el moment de la sol·licitud de la targeta d'armes
 • Posseir les aptituds psico-físiques adequades per a l'obtenció de la targeta d'armes
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies).
 • DNI, NIE o passaport (fotocòpia).
 • Antiga targeta (fotocòpia). Igualment, recordeu que haureu d'aportar l'original de l'antiga targeta en el moment de recollir la nova.
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

Un cop tramitada la targeta d'armes us avisaran telefònicament i/o mitjançant correu electrònic facilitat a la instància per passar a recollir-la.

El departament gestor expedirà l’autoliquidació corresponent a fi de que la persona interessada faci efectiu el pagament a l’entitat bancaria. Un cop realitzat aquest tràmit, s’haurà de retornar el document a les dependències municipals del carrer Migdia, 5, 2on. pis, on se li farà entrega de la targeta d’armes sol·licitada.

L’horari que s’estableix per aquest tràmit serà de: 9 a 13:30 hores de dilluns a divendres, excepte festius.

Quan aneu a buscar-la heu d'aportar l'antiga targeta.

Si no podeu anar a recollir la targeta podeu autoritzar a una altra persona que haurà d'aportar una autorització expressa i signada, acompanyada de la fotocòpia del document d'identitat d'ambdues.

PREU

Segons les ordenances fiscals vigents.  

VALIDESA

La seva validesa queda limitada al terme municipal on s'ha obtingut.
 • Targeta tipus A: l'heu de renovar cada 5 anys.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal per a resoldre és de 3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
El termini mínim de tramitació per part del departament gestor és d'1 mes.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Article 105 del Reial Decret 173/93, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'Armes.
 • Ordre Int/2860/2012, de 27 de desembre, per la qual es determina el règim aplicable a certes armes utilitzables en les activitats lúdicoesportives d'airsoft i paintball.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400